Google+

Mezuza dla niewidomych / Mezuza for the blind

wrzesień 5, 2013

MEZUZA_BETONOWA_6_male

Dotyk mezuzy ma bardzo głębokie i ważne znaczenie w judaizmie. Stanowi przypomnienie o przykazaniach i bezpośredni, fizyczny z nimi kontakt. W tym projekcie mezuzy dotyk nabiera jeszcze dodatkowego znaczenia. Ta mezuza skierowana jest do osób niewidomych. Słowo Szaddaj (שדי), czyli jedno z imion Boga, zapisane jest alfabetem Braille’a. Tutaj dotyk umożliwia nie tylko przypomnienie, ale i poznanie.

Mezuza wkonana jest z betonu w kolorach białym i szarym.

 

Touching mezuzah has a special, deep and important meaning in judaism. It reminds of commandments and mitzvot,is a physical connection with them. In this project a touch gets additional, new meaning. The mezuzah was designed for the blind. The word Shaddai (שדי), one of the names of God, is written in Braille alfabet. Here it not only reminds of the mitzvot, but conveys information.

The mezuzah is made of concrete in grey and white color.

 

szara_male

Wersja szara